Dlaczego niektóre dane są wrażliwe?

Dlaczego niektóre dane są wrażliwe?

Współczesne społeczeństwo często nosi miano „społeczeństwa informacyjnego”, spowodowane jest to nową wartością, która powstała w procesie cyfryzacji. Już nie pieniądze a informacja rządzą światem, bo cenniejsza od pieniędzy jest, chociażby informacja gdzie i jak je zdobyć. Nie wspominając już, że pośrodku pustyni, pieniądze nie zdadzą się nam na nic, jeżeli nie będziemy mieli wiedzy jak przetrwać. Nic więc dziwnego, że waluta jaką jest informacja, posiada swoje kategorie. Te mniej ważne i bardzo ważne (a tym samym cenniejsze).

Wrażliwe definicje

Dane wrażliwe nazywamy też danymi sensytywnymi. To potoczne określenie na zbiór typów danych określonych w ustawie o ochronnych danych osobowych określających informacje personalne szczególnie chronione, trudne w gromadzeniu i przechowywaniu. Są to najczęściej dane dotyczące:

— pochodzenia rasowego lub etnicznego,

— poglądów politycznych,

— przekonań religijnych lub filozoficznych,

— przynależności wyznaniowej, partyjnej lub związkowej,

— stanu zdrowia, kodu genetycznego, nałogów lub życia seksualnego,

— skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.
Przetwarzanie wymienionych informacji dopuszczalne jest wyłącznie w przypadkach wymienionych w ustawie, czyli osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę na piśmie. Przetwarzanie jest najczęściej prowadzone w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych lub leczenia pacjentów. Nad ochroną danych wrażliwych czuwa specjalnie powołany urząd generalnego inspektora ochrony danych osobowych. Obecnie to stanowisko od 22 kwietnia 2015 roku obejmuje Edyta Bielak-Joma.

Wrażliwe czy poufne

Warto też pamiętać czym różnią się dane wrażliwe od danych poufnych. Przede wszystkim Pojęcie „wrażliwe” jest pojęciem potocznym. Natomiast „poufność” dokumentów jest już przymiotem określanym prawnie. Obydwa typy danych są chronione przez prawo a ich niewłaściwe zastosowanie jest sankcjonowane. Dane poufne chronione są z ramienia ustawy o ochronie danych osobowych, natomiast sprawami danych poufnych zajmuje się już Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służba Kontrwywiadu Wojskowego w zakresie opisanym w ustawie o ochronie informacji niejawnych z 5 sierpnia 2010 roku.

Z wrażliwymi – delikatnie

Dlatego bardzo ważną rzeczą jest rzetelne i sumienne magazynowanie i przetwarzanie danych osobowych. Należy też wyjątkowo dbać o to, aby dane nie uległy zniszczeniu, przejęciu lub przetworzeniu. Do pomieszczeń, komputerów, czy monitorów nie mogą mieć dostępu osoby postronne. Stosujmy więc wygaszacze ekranów lub automatyczną blokadę stanowiska pracy. Monitory ustawmy tak, aby osoby nieupoważnione nie mogły zobaczyć informacji, które są na nich wyświetlane. Możemy też zastosować cała gamę blokad i indywidualizacji ścieżek obiegu w naszych sieciach ECM, lub jeżeli nie posiadamy takowych, uformalnić przebieg papierowych dokumentów, dbając o to by nie dostały się one w niepowołane ręce.